Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pleonastic /,pliə'næstik/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học)
    thừa từ

    * Các từ tương tự:
    pleonastically