Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay nói, ba hoa

    * Các từ tương tự:
    talkativeness