Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay nói, thích nói, ba hoa
    rườm rà, dàng dòng
    talky play
    vở kịch dài dòng