Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  liến thoắng, lém lỉnh
  lưu loát
  voluble excuses
  những lời bào chữa lưu loát

  * Các từ tương tự:
  volubleness