Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lưu loát
  be fluent in speech
  nói lưu loát
  write fluent Russian
  viết tiếng Nga lưu loát

  * Các từ tương tự:
  fluently