Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-spoken /,wel'spəʊkən/  

  • Tính từ
    khéo nói