Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không cố gắng lắm, dễ dàng
  she skates with such effortless grace
  chị ta trượt băng với vẻ duyên dáng dễ dàng đến thế

  * Các từ tương tự:
  effortlessly, effortlessness