Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đau; không đau khổ

    * Các từ tương tự:
    painlessly, painlessness