Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

painlessness /'peinlisnis/  

  • Danh từ
    sự không đau; sự không đau khổ