Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(từ lóng) việc dễ làm, việc ngon xơi
    đối thủ hạ dễ như chơi
    người dễ thuyết phục, người dễ dụ dỗ, người dễ lừa