Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

milquetoast /'milktoust/  

  • Danh từ
    người nhút nhát, người nhu nhược