Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bữa ăn ngoài trời (trong dịp đi chơi trong rừng…)
  chuyến đi chơi có ăn một bữa ở ngoài trời; cuộc picnic
  be no pinic
  (khẩu ngữ)
  đâu phải việc dễ; phiền phức lôi thôi đấy
  nuôi sống một gia đình trong khi không có việc làm đâu phải việc dễ
  Động từ
  (-nick-)
  đi chơi có ăn một bữa ngoài trời
  họ đi dã ngoại trong rừng

  * Các từ tương tự:
  picnicker, picnicky