Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barbecue /'bɑ:bikju:/  

 • Danh từ
  vỉ thịt nướng
  thịt nướng vỉ
  cuộc liên hoan ngoài trời có thịt nướng
  Động từ
  nướng vỉ
  gà nướng vỉ