Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walk-over /'wɔ:kəʊvə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    chiến thắng dễ dàng