Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

painlessly /'peinlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đau;[một cách] không đau khổ