Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của alphabet) bảng chữ cái
  khái niệm cơ sở
  khái niệm cơ sở về hóa học
  (viết tắt của American Broadcasting Company) Công ty truyền thanh Mỹ
  (viết tắt của Australian Broadcasting Commission) Ủy ban phát thanh Australia
  easy as ABC
  xem easy

  * Các từ tương tự:
  abc-book, abcauline