Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-bber; bbest)
  (xấu) lém lỉnh
  a glib talker
  người nói chuyện lém lỉnh

  * Các từ tương tự:
  glibly, glibness