Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hùng biện
  an eloquent speech (speaker)
  bài nói (người diễn thuyết) hùng biện

  * Các từ tương tự:
  eloquently, eloquentness