Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rhetorical /'retərikl/  /'retɔ:rikl/

 • Tính từ
  [thuộc] tu từ học
  rhetorical figures
  hình thái tu từ
  (nghĩa xấu) hùng biện; khoa trương (văn)
  rhetorical speeches
  lời nói khoa trương

  * Các từ tương tự:
  rhetorical question, rhetorically