Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oratorical /,ɒrə'tɒrikl/  /,ɔ:rə'tɔ:rikl/

 • Tính từ
  [thuộc] diễn thuyết;[thuộc] diễn giả
  hùng biện
  an oratorical contest
  cuộc tranh tài hùng biện

  * Các từ tương tự:
  oratorically