Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

florid /'flɒrid/  /'flɔ:rid/

 • Tính từ
  (thường nghĩa xấu)
  hoa mỹ, hoa hòe hoa sói
  a florid room
  một căn phòng trang trí hoa hòe hoa sói
  hồng hào (da mặt người)
  a florid complexion
  nước da hồng hào

  * Các từ tương tự:
  floridity, floridness