Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sắc bén, đanh thép
  trenchant criticism
  lời phê bình đanh thép

  * Các từ tương tự:
  trenchantly