Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tạo hình
  the graphic arts
  nghệ thuật tạo hình
  sinh động
  a graphic account of the football match
  bài tường thuật sinh động về trận đấu bóng

  * Các từ tương tự:
  graphic access method (GAM), graphic analysis, graphic bit image, graphic card, graphic character, graphic data, graphic display, graphic equalizer, graphic file