Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầy ý nghĩa

    * Các từ tương tự:
    meaningfulness