Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meaningfulness /'mi:niɳfulnis/  

  • Danh từ
    sự có ý nghĩa