Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngắn gọn, súc tích
    một sự mô tả sự việc súc tích
    [thuộc] ruột cây; như ruột cây; đầy ruột (cây)