Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substantive /'sʌbstəntiv/  

 • Tính từ
  thật, có thật
  a discussion of substantive matters
  sự thảo luận về những vấn đề có thật
  a guarantee of substantive progress
  một bảo đảm về tiến bộ có thật
  Danh từ
  (ngôn ngữ học, từ cũ)
  danh từ
  Tính từ
  [thuộc cấp] thường trực
  a substantive major
  cấp thiếu tá thường trực

  * Các từ tương tự:
  substantively