Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chói, tươi (màu sắc, ánh sáng)
  vivid light
  ánh sáng chói
  vivid colour
  màu tươi
  sống động
  a vivid imagination
  trí tưởng tượng sống động
  sâu đậm, đậm nét
  a vivid impression
  một ấn tượng đậm nét

  * Các từ tương tự:
  vividity, vividly, vividness