Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] chói, [một cách] tuơi
    [một cách] sống động
    [một cách] sâu đậm;[một cách] đậm nét