Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vividness /'vividness/  

  • Danh từ
    sự chói, sự tươi
    sự sống động
    sự sâu đậm, sự đậm nét