Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nồng nhiệt ca ngợi
    mô tả bằng những lời nồng nhiệt ca ngợi

    * Các từ tương tự:
    glowingly