Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lambent /'læmbənt/  

  • Tính từ
    lướt nhẹ (ngọn lửa)
    ánh lên dịu dàng (mắt, mặt trời…)
    hóm hỉnh dịu dàng