Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  âm ỉ, nung nấu
  a smouldering fire
  ngọn lửa âm ỉ
  a smouldering hatred
  lòng căm thù nung nấu
  a smouldering rebellion
  cuộc nổi loạn âm ỉ sắp bùng nổ