Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ đơn và quá khứ phân từ của burn
  xem burn
  Tính từ
  bị cháy, bị đốt; khê
  rather burnt toast
  bánh nướng hơi bị cháy

  * Các từ tương tự:
  burnt offering