Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bắt lửa
  dầu xăng bắt lửa rất dễ dàng
  châm lửa
  anh ta đánh diêm và châm ngòi

  * Các từ tương tự:
  igniter