Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incinerate /in'sinəreit/  

  • Động từ
    đốt ra tro, thiêu