Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] cháy sém
  the iron is too hotyou'll singe the dress
  bàn là nóng quá, khéo lại làm cháy sém áo đấy
  tấm thảm cháy sém vì gần lửa quá
  làm cháy lẹm (tóc, lông)
  Danh từ
  sự cháy sém, chỗ cháy sém

  * Các từ tương tự:
  singer, singeress