Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  làm cháy đen
  ngôi nhà chẳng còn lại gì ngoài một ít mảnh đã cháy đen
  đốt thành than
  Danh từ
  (Anh) như charwoman
  Động từ
  (-rr-)
  giúp việc, đi ở (theo giờ hoặc công nhật)
  Danh từ
  (Anh, cũ, khẩu ngữ) trà
  a cup of char
  một chén trà

  * Các từ tương tự:
  char-à-banc, char-à-bancs, charabanc, character, character actor, character actress, character code, character map, character packing, character recognition