Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) dồn ký tự, nén ký tự