Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác charlady, char)
    chị quét dọn nhà (thuê theo giờ hoặc công nhật)