Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ flash-light) đèn pin
  (Mỹ) như blowlamp
  đuốc
  carry a torch for somebody
  xem carry

  * Các từ tương tự:
  torch-bearer, torch-fishing, torch-race, torch-singer, torch-song, torching, torchlight