Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eulogistic /ju:lə'dʒistik/  

 • Tính từ
  đầy lời ca ngợi, đầy lời tán dương
  eulogistic articles about his latest book
  những bài báo ca ngợi cuốn sách mới nhất của ông ta

  * Các từ tương tự:
  eulogistical, eulogistically