Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eulogistical /ju:lə'dʤistik/  

  • Tính từ
    để tán dương, để khen ngợi, để ca tụng

    * Các từ tương tự:
    eulogistically