Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encomiastic /enkoumi'æstik/  

  • Tính từ
    tán tụng
    xu nịnh