Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incandescent /incandescent/  

 • Tính từ
  nóng sáng
  incandescent lamp
  đèn nóng sang
  sáng chói, sáng rực ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the incandescent zeal of youth
  nhiệt tình sáng chói của tuổi trẻ
  an incandescent masterwork
  một kiệt tác sáng chói

  * Các từ tương tự:
  incandescent lamp, incandescently