Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  cháy, rực cháy, bốc lửa
  the whole building was soon aflame
  cả tòa nhà chẳng máy chốc mà bốc cháy
  her cheeks were aflame
  đôi má nàng ửng đỏ
  hừng hực
  aflame with desire
  hừng hực khát khao