Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

red-hot /red'hɒt/  

 • Tính từ
  nóng đỏ (kim loại)
  (nghĩa bóng) rất lớn
  red-hot enthusiasm
  nhiệt tình rất lớn
  (nghĩa bóng, khẩu ngữ) mới toanh
  the reporter had a red-hot story
  ông phóng viên có một câu chuyện mới toanh