Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  bừng bừng, hừng hực; kịch liệt
  a flaming row
  cuộc cãi lộn kịch liệt
  (khẩu ngữ) quá chừng
  you flaming idiot!
  mày ngu quá chừng!

  * Các từ tương tự:
  flamingo, flamingoes