Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blooming /'blu:miŋ/  

  • Tính từ, phó từ
    (Anh, khẩu ngữ, nói trại)
    như bloody
    xem bloody