Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; iest)
  vấy máu; chảy máu
  his clothes were torn and bloody
  quần áo nó rách tươm và vấy máu
  give somebody a bloody nose
  đánh ai chảy máu mũi
  đổ máu, đẫm máu
  a bloody battle
  cuộc chiến đẫm máu
  tàn bạo, khát máu
  a bloody tyrant
  tên bạo chúa khát máu
  Động từ
  (-bloodied)
  làm vấy máu
  Tính từ, phó từ
  (từ Anh, khẩu ngữ)
  hết sức, vô cùng
  that was a bloody good meal!
  thật là một bữa ăn ngon vô cùng!
  (dùng để nhấn mạnh sự bực dọc giận dữ)
  I don't bloody care!
  tớ cóc cần!
  bloody well
  (từ Anh, khẩu ngữ) (dùng để diễn đạt một mệnh lệnh)
  chắc chắn; nhất định
  I'm not coming with you!” “Yes you bloody well are!”
  “tôi không đi với anh đâu” “có chứ! anh nhất định phải đi”

  * Các từ tương tự:
  bloody-minded, bloody-minded, bloody-mindedness